DEOS – BIVANJE STAREJŠIH NA KMETIJI – REZULTATI PROJEKTA

REZULTATI PROJEKTA IDENTIFIKACIJA POGOJEV VKLJUČENOSTI UPORABNIKA V PROGRAME (CELO)DNEVNEGA BIVANJA STAREJŠIH NA KMETIJI

Družba DEOS je v sodelovanju z Zavodom Aktivna starost ter kmetijami Grobelnik, Senior Turizem in Cilenšek, izvajala pilotni projekt z naslovom “Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji” oziroma krajše Bivanje starejših na kmetiji, ki se približuje zaključku. Projekt se izvajal v sklopu 2. Javnega razpisa za podukrep 16.9, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

O projektu in projektnih aktivnostih

S projektom smo preučili možnost bivanja starejših oseb na kmetijah in postavili smernice za izvajanje teh dejavnosti na kmetijah. Tekom projekta smo raziskali možnost tovrstne uvedbe bivanja na kmetijah, interes kmetij in posameznikov ter izvedli poskusno izvedbo bivanj na kmetijah. Spremljali in izvajali smo celodnevno in dnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Glavni cilj projekta je bil proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na dopolnilne dejavnosti celodnevnega bivanja in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Ključne izvedene projektne aktivnosti tekom trajanja projekta so obsegale izvajanje programov bivanja na kmetijah. V zadnjem letu projekta je poleg izvajanja projektnih aktivnosti, potekal tudi prenos znanj, ugotovitev in informacij o projektu s strani vključenih kmetij, na druge zainteresirane kmetije. Izvedli smo tudi javne dogodke za razširjanje rezultatov in ugotovitev projekta na zainteresirano javnost. Potekalo je tudi sodelovanje za izvedbo evalvacije projekta s strani zunanjega izvajalca Socialne zbornice Slovenije.

Doseženi rezultati projekta:

  • Definirani vstopni pogoji za (celo)dnevno bivanje starejših od 65 let v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
  • Definirani načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času njegovega bivanja na kmetiji
  • Definirani načini in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
  • Oblikovane smernice za vključitev novo oblikovanega in testiranega programa v zakonodajo, ki bodo temelj za zagotovitev trajnosti novo oblikovanega programa.

Partnerstvo je s projektom opredelilo smernice, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, oblikovali so vstopne pogoje za bivanje starejših na kmetijah, opredelili načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda v druge storitve, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče. Opredelili so, da lahko na kmetiji bivajo samostojne starejše osebe in nesamostojne osebe, ki potrebujejo manjšo pomoč, če je ta zagotovljena iz drugih virov. Tekom namestitve se spremlja zdravstveno stanje uporabnikov, ki so vključeni v programe s pomočjo ocenjevalnega orodja. Ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja, pa zunanji strokovnjaki, ki spremljajo namestitve nudijo pomoč pri prehodu v druge oblike namestitve. Vključene kmetije so ustvarile dodaten, trajnostni vir prihodkov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dosegle optimalno izrabo lastnih kapacitet ter pridobila dodatna znanja za delo s starejšimi osebami.

Doseženi dodatni rezultati projekta so tudi zaposlitev nove osebe za čas vsaj polovice trajanja projekta pri vodilnem partnerju ter kvalitetno in strokovno usposobljeni člani partnerskih kmetijskih gospodarstev, ki so opravili najmanj 24 urno usposabljanje s področja dela s starejšimi, izvedeno s strani podjetij Deos in Zavod Aktivna starost. V zadnjem letu projekta je ena izmed kmetij dosegla več kot 5.000 EUR dodatnih prihodkov iz naslova novo vzpostavljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dodatne prihodke pa sta ustvarili tudi drugi dve partnerski kmetiji.

Na vseh vključenih partnerskih kmetijah smo skupno tekom projekta v program celodnevnega bivanja vključili 29 oseb ter 95 oseb v program dnevnega bivanja. V okviru delavnic, obiskov kmetij in medgeneracijskih druženj pa smo v projekt vključili 26 oseb z invalidnostjo ter 47 otrok, od tega tudi 3 otroke s posebnimi potrebami. Poleg starejših vključenih v celodnevno in dnevno bivanje, smo vključili tudi druge starejše in odrasle osebe, in sicer 75 starejših in 3 odrasle v dogodke in projektne aktivnosti izven lokacije kmetije. Vsaka izmed treh partnerski kmetij je tekom projekta znanje predala najmanj dvema kmetijskima gospodarstvoma, ki so pokazale interes za izvajanje predmeta projekta v skupnem trajanju 8 ur na vključeno kmetijo.

Tekom projekta in izvajanja namestitev je partnerstvo spremljalo zadovoljstvo uporabnikov z namestitvijo (preko anket zadovoljstva), s spletno anketo pa tudi zainteresiranost kmetij v Sloveniji po izvajanju takšnih programov na kmetijah in mnenje ter potrebo po takšnih storitvah s strani prebivalstva. S strani uporabnikov, ki so bivali na kmetiji, je partnerstvo prejelo pozitivne povratne informacije. Veliko je bilo tudi povpraševanja in sicer največ s strani nesamostojnih oseb in oseb za kratko, počitniško bivanje. Manjši interes s strani uporabnikov smo sicer zabeležili v obdobjih pojavov COVID-19 in med zaostrovanjem ukrepov proti le temu, pri čemer je šlo za izredni dogodek.

Tekom projekta smo preko informativne točke Deos, objav na spletnih straneh, različnih medijskih in tiskanih objav ter na različnih dogodkih obveščali o pilotnem projektu. Da bi partnerstvo razširjalo ugotovitve in rezultate pilotnega projekta tudi na druge organizacije in kmetijska gospodarstva, smo v zadnjem letu sodelovali na okrogli mizi na temo dolgotrajne oskrbe v Semiču in pripravili zaključni dogodek, ki je potekal 22. 9. 2022 v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Tako smo o rezultatih in izvedbi projekta informirali najmanj 15 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva. O doseženih rezultatih in ugotovitvah pa smo zainteresirane osebe informirali tudi preko elektronske in navadne pošte, na različnih srečanjih, prek telefonske komunikacije in informirali v medijskih in spletnih objavah.

Dosežki projekta

Tekom trajanja projekta je partnerstvo sodelovalo z zunanjim izvajalcem Socialno zbornico Slovenije, za evalvacijo projekta. Testno smo izvajali bivanje na vseh kmetijah, vse tri kmetije pa so prejele dodaten dohodek. Izobrazili smo člane kmetijskih gospodarstev o socialno varstvenih storitvah in drugih vsebinah za delo s starejšimi ter preko različnih dogodkov vključili različne ranljive skupine v projektne aktivnosti (invalide, starejše in otroke ter osebe s posebnimi potrebami). Skozi celotno trajanje projekta smo testirali in preizkušali možnosti za uvedbo in izvajanje celodnevnega in dnevnega bivanja na kmetijah tudi po koncu projekta ter spremljali tako pozitivne kot negativne vidike ter kakšno dodatno strokovno podporo bi potrebovale kmetije za izvajanje.

Ponudba za starejše na kmetijah tekom projekta

Vsaka kmetija, vključena v projekt, je drugačna in je bila izbrana glede na aktivnosti, ki se lahko izvajajo za starejše na kmetiji ter seveda glede na kapacitete, ki omogočajo dnevno in celodnevno bivanje. Vse tri kmetije so omogočale nastanitve do 6 oseb na posamezno kmetijo. Kmetiji Grobelnik in Senior Turizem sta se osredotočali predvsem na dolgotrajnejše bivanje. Medtem ko se je kmetija Cilenšek osredotočala na kratkotrajnejše bivanje in dnevno bivanje z aktivnostmi za starejše. Samo trajanje bivanja je bilo odvisno od vsakega posameznika – kot krajša ali daljša celodnevna namestitev ali dnevno bivanje.

V ponudbo na kmetiji je bilo vključeno bivanje v urejeni eno ali dvoposteljni sobi, različne aktivnosti na kmetiji po lastnih željah in interesih ter trije obroki hrane dnevno. Tekom bivanja smo uporabnikom ponujali spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike. Na kmetiji se je lahko starostnik udeležil tudi aktivnosti in dela na kmetiji. Glede na željo in potrebo vključenega posameznika v bivanje na kmetiji pa so prilagojene tudi aktivnosti. V aktivnosti na kmetiji se je lahko vključeval po lastni želji. Kot na primer, lahko je hodil na sprehode, bral knjige in časopis, igral družabne igre, se družil z ostalimi stanovalci, sodeloval pri  aktivnostih specifičnih za posamezno kmetijo (hranjenje in skrb za domače in druge živali na kmetiji, pridobivanju medu, apiterapija, obiranje grozdja, vključevanje v različne delavnice in dogodke, sodelovanje pri izdelavi različnih izdelkov iz medu, sodelovanje pri sezonskih delih na kmetiji, pomoč pri kuhanju, ogled prikaza starih kmečkih opravil, ipd.).

Več o projektu in rezultatih, si lahko preberete v zaključnih dokumentih, objavljenih na spletni strani DEOS: https://www.deos.si/bivanje-starejsih-na-kmetiji/

Avtor: DEOS d.o.o.